Submit Story

You Me We Us เชิญชวนส่งผลงานที่บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านสายตาและมุมมองของคนชาติพันธุ์เอง
เราเชื่อว่าการส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้จะช่วยแต่งเติมสีสัน
เพิ่มประสบการณ์ และเปิดมุมมองของทุกคนสู่ความแตกต่างหลากหลาย
นำไปสู่สังคมและโลกที่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์

เรื่องราวที่ได้รับคัดเลือกจะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการออนไลน์และนำเสนอผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่
ทีมงานจะทำการตอบกลับภายใน 7-10 วันทำการ

รายละเอียดการส่งเรื่องราวประกอบด้วย
1. ใบสมัคร
2. เรื่องราวของคุณ
กรุณาแนบลิงก์สำหรับดาวน์โหลดผลงาน หากข้อมูลมีขนาดมากกว่า 10mb
2.1 งานเขียน

รูปแบบไฟล์: .DOC (Microsoft Word)
ภาษา: ไทย และ อังกฤษ

และ/หรือ

2.2 รูปภาพและวิดีโอ

ส่งผลงานเป็นรูปภาพและวิดีโอเท่านั้น ทั้งนี้เนื้อหาของรูปภาพหรือวิดีโอสามารถเป็นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น งานเขียนลายมือ ภาพถ่าย งานออกแบบ สื่อดิจิตัล ภาพวาด วัตถุ ผ้าทอ ประติมากรรม ศิลปะจัดวาง วิดีโอ ฯลฯ

รูปภาพ

รูปแบบไฟล์: JPG หรือ PNG
ความละเอียด: 72dpi
ขนาด: 1920px ด้านที่ยาวที่สุด

วิดีโอ

รูปแบบไฟล์: GIF, MP4 หรือ MOV
ความละเอียด: 1920x1080px (HD)
ความยาว: ไม่กำหนด
บทบรรยายใต้ภาพ (subtitles): .SRT (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

3. รูปถ่ายเจ้าของผลงาน

รูปแบบไฟล์: JPG
ความละเอียด: 72 dpi
ขนาด: 800px ด้านที่ยาวที่สุด

หมายเหตุ:
การส่งเรื่องราวเข้าร่วมจัดแสดงต้องส่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ